Kvaliteet ja keskkond

Arco Transport AS kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika BV_Certification_AS 9100

Pühendume kliendikesksele teenindusele ja tagame oma teenustele kvaliteedi, tähtaegsuse ja muude lubaduste täitmise. 

Vastutame alati oma töö tulemuste eest. Meie jaoks on oluline tagada klientide ja muude huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine. Oleme alati avatud leidmaks innovatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi teenuse osutamisel. Meie edukus tugineb kogemusel, töötajatel ning nende oskustel ja motiveeritusel, ettevõtte juhtimisprotsessil ja IT-süsteemil. Meie igapäevatöö hulka kuuluvad: 

  • töökeskkonna loomine ja alalhoidmine;
  • loodusressursside säästlik kasutamine;
  • reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks meetmete rakendamine;
  • jäätmekäitlusnõuete järgimine;
  • kõikide kohustuste täitmine, mis tulenevad kehtivatest seadustest, määrustest, standarditest ja koodeksist;
  • keskkonnajuhtimissüsteemi ja kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse pideva parendamise teostamine. 

Oleme avatud tegemaks koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda. 

Arco Transport AS-i kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 rahvusvaheliste standardite alusel. 

Sertifikaadid on nähtavad alljärgnevatelt linkidelt: 

Viimati uuendatud: 10.01.2019