Garanteerime

Arco Transport AS garanteerib:

  • Arco Transport AS ei tühista juba vastuvõetud tellimust.
  • Arco Transport AS ei muuda veoprotsessi käigus eelnevalt kokku lepitud hinda.
  • Arco Transport garanteerib enda süül tekkinud hilinemise vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele(§20):

Kauba kohaletoimetamisega viivitamine

A.
Kui kaup toimetatakse kohale pärast § 6 lõikes 1 ettenähtud tähtaega, on ekspedeerija kohustatud kliendile hüvitama need otsesed ja põhjendatud kulud, mida lepingu sõlmimise ajal võis viivitamise tagajärgedena ette näha. Hüvitatav summa ei või ületada lepingus ettenähtud veoraha või muud hüvitist.
B.
Kui ajalubadus kauba kohaletoimetamiseks on § 6 lõige 2 kohaselt kokku lepitud ja veoaeg on ületatud, peab ekspedeerija kliendile veoraha või muu veoga seotud hüvitise välja maksma, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Hüvitist ei pea maksma, kui viivitamise põhjustasid asjaolud, millised olid ekspedeerija kontrolli alt väljas.
Kliendi kahjusumma võrdsustatakse veorahaga, kuni ei suudeta näidata, et kahjusumma on väiksem. Kui kahjusumma on veorahast väiksem, hüvitatakse vaid tegeliku kahju ulatuses.
Viivitamise korral makstav hüvitussumma ei või ületada veoraha suurust.

Ekspediitorina on meil ja vedajatena meie allhankijatel ettenähtud kehtivad kindlustuspoliisid.

Veo käigus kahjustunud kauba suhtes tekkinud pretensioonid lahendame vastavalt CMR konvensioonile (§17-19):
§ 17
Kauba kaotsimineku või kauba väärtuse vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud väärtuse alusel, kui ei tõendata, et kauba turuväärtus või kauba ülevõtmise ajal ja kohas sama liiki ja tüüpi kauba väärtus erines kaubaarves märgitud väärtusest. Hüvitist ei maksta antiik- ja tundeväärtuse ega muu erilise väärtuse eest.
Peale eespool nimetatu hüvitatakse ka kaotsiläinud kauba veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud. Ekspedeerija ei ole peale eespool nimetatu kohustatud maksma muud hüvitist näiteks saamata jäänud tulu, turukaotuse või muu kahju eest.
§ 18
Kauba kahjustumise korral hüvitatakse kauba väärtuse vähenemine. Hüvitussumma saadakse, kui § 17 lõike 1 kohaselt hinnatud kauba väärtust vähendatakse protsendi võrra, mille võrra kauba väärtus on kahjustumise tõttu vähenenud. Samas ulatuses hüvitatakse ka § 17 lõike 2 esimeses lauses nimetatud kulutused. Ekspedeerija ei ole kohustatud hüvitama muud kahju.
§ 19
Kui ekspedeerija on täielikult hüvitanud kauba väärtuse, võib ta soovi korral kauba omandiõiguse üle võtta.