fbpx Hyödyllistä - Arco Transport

Hyödyllistä eli UKK

REKAN TILAVUUS

Miten paljon rekkaan mahtuu tavaraa, riippuu perävaunutyypistä. Tavaratilavuus on määritetty monilla kansainvälisillä vaatimuksilla, kuten maantiellä sallittujen kuljetusvälineiden ulkomitoilla ja painoilla.

Yleisimmät puoliperävaunun sisämitat ovat:

  • 13,6 m x 2,48 m x h 2,68 m

Toisin sanoen rekkaan mahtuu enintään:

  • 24 000 kg
  • ~ 85 m3
  • 13,6 LDM (lastausmetriä)
  • 33…34 EUR eurolavaa (EUR eurolavaa 1200 x 800 mm)
  • 26 FIN lavaa (FIN lavaa 1200 x 1000 mm)

 

KONTIN TILAVUUS

Se, miten paljon tavaraan konttiin mahtuu, riippuu kontin koosta. Yleisimmät ovat 20 (20’ DC) ja 40 (40’ DC) jalan pituiset kontit.

Tavarankuljetuksen erilaisten vaatimusten tyydyttämiseksi käytössä on myös edellä mainittuja tilavampia kontteja (40’HC), joiden korkeus on jalan verran suurempi, ja leveämpiä kontteja (40’ PW; 45’HCPW), joihin mahtuu rinnakkain vakiomittaisia (EUR, FIN) lavoja. Kontin valmistajasta riippuen kontin sisämitat saattavat hieman erota toisistaan.

Tilavuus riippuu kontin koosta. Tilavuus alkaa mitasta 33,1 m3 20’DC kontin osalta ja loppuu 88,7 m3 45’ HCPW kontin osalta.

RAHTIVAKUUTUS

Kaikki kuljetusliikkeet ottavat asiakkaan tavaraa kuljettaessaan vastuun tavaran toimittamisesta lähettäjältä saajalle ehjänä ja ilman hävikkiä. Tällöin on erittäin tärkeää tietää, että sekä kuljetusliikkeen että huolintaliikkeen vastuu on rajoitettu.

Maantiekuljetuksissa kuljettajan vastuun yläraja on CMR-yleissopimuksen mukaan 8,33 SDR yhtä tavaran bruttokiloa kohti. SDR on kansainvälisen valuuttarahaston laskentayksikkö ja sen kurssi on mainittu yhdessä muiden valuuttakurssien kanssa päivän tilanteen mukaisesti. Siten – kuljettamalla 1 EUR-lava, jonka paino on 200 kg, CMR-vakuutus kattaa tavaravahingon yhteydessä enintään ~1900 EUR (kesäkuussa 2013), mutta luonnollisestikaan ei enempää kuin tavaran todellisen arvon.

Arco Transportilla on huolitsijan vastuuvakuutus Vagner Kindlustusmaakler .

HUOM! Kevyiden ja kalliiden tavaroiden osalta olisi järkevää solmia rahtivakuutussopimus, joka kattaa tavaran koko arvon.

 

Voimme tarjota rahdin lisävakuutusta vakuutuskumppanimme  Vagner Kindlustusmaakler AS:n kautta.

Tarkempaa tietoa ja hyviä neuvoja voit kysyä oman alansa asiantuntijoilta osoitteesta www.cmr.ee.

TAVARAVAHINKO – MITÄ TEHDÄ?

Lyhyesti:

  1. Tee ennen lastin purkamista kuvat vahingoittuneista tavaroista
  2. Tee tavaran rahtikirjaan (CMR:ään) merkintä tavaran vahingoittumisesta ja ota autonkuljettajalta allekirjoitus
  3. Ilmoita heti kuljetusjärjestelijälle
  4. Esitä ilmoitus 7 päivän kuluessa purkamispäivästä

MITÄ TEHDÄ, KUN TAVARASI ON KULJETUKSEN YHTEYDESSÄ VAHINGOITTUNUT TAI KADONNUT?

AS Arco Transport huolehtii siitä, että asiakkaan kuljetettaviksi uskomat tavarat ovat lastatut mahdollisimman kompaktisti ja kiinnitetyt siten, että niiden kuljetus on turvallista sekä tavaroille itselleen että myös muille liikenteessä oleville. Toisinaan kuitenkin sattuu, että toimitettava tavara on kuljetusketjussa vahingoittunut, joko vaurioituneen pakkauksen muodossa tai tavara itse on tuhoutunut osittain tai kokoaan. Tällöin on pettymys luonnollisesti suuri, sillä pääsääntöisesti tuli odotetuksi asiakkaalle jo luvattua tavaraa, ja kukaan meistä ei erityisemmin halua ottaa huomioon sitä mahdollisuutta, että tavara ei saavu perille tai ei näytä vähintään samanlaiselta kuin vastaavat katalogien värillisissä mainoskuvissa. Miten toimia?

 

JOS TAVARA ON VAHINGOITTUNUT TAI ILMENEE PUUTTEITA, MITÄ TULEE TEHDÄ ENSIMMÄISEKSI?

Jätä tunteet taka-alalle ja ilmoita kuljettajalle ulkoisesti vahingoittuneesta tavarasta välittömästi esittämällä tälle vahinkoilmoitus (ei tarvitse olla todettuna tarkkoja määriä), laadi paikan päällä pöytäkirja ja merkitse tulos myös rahtikirjaan. Pöytäkirjassa tulisi olla kaksipuolinen tai sitten riippumattoman asiantuntijaselvityksen tulos. Vaatimus kuljettajaa vastaan tavaran piilevistä virheistä tulee esittää kirjallisena viimeistään 7 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottopäivästä lukien (CMR art. 30.1). Laadi pöytäkirjan perusteella kuljettajalle valitus. Yleensä vasta vahinkoselvityksen (pöytäkirja) jälkeen asiakas voi esittää kuljettajaa vastaan vahingonkorvausvaatimuksen, jossa tulee olla merkittynä tai liitettynä: kuljettajan vastuun aiheutumisen perusteet (kuljetustilaus), tavaran rahtikirjat, asiantuntijaselvitys, kuljettajan maksettavaksi kuuluvan korvauksen laskelma.

 

MILLOIN KULJETTAJA VASTAA TAVARAN TUHOUTUMISESTA?

Yleensä kuljettaja vastaa tavaran säilymisestä lähettäjältä vastaanottohetkestä alkaen aina sen vastaanottajalle luovuttamiseen saakka. Tavaran vaurioitumisen tulee olla tapahtunut kuljetuksen aikana ja kuljettajan syystä. Lähdetään siitä, että kuljettaja on syyllinen tavaran vahingoittumiseen, kun: tavara on kuljetukseen sopivassa pakkauksessa; kuljettaja itse ohjasi lastausta tai kiinnitti tavarat itsenäisesti; ei ole todettu kolmatta osapuolta, joka olisi todistettavasti tavaravahingon aiheuttamiseen syyllinen. On tärkeää tietää, että kuljettaja ei vastaa tavaran vahingoittumisesta, mikäli tavaran lastasi ja kiinnitti tavaran lähettäjä autonkuljettajan siihen osallistumatta, samoin mikäli tavaran pakkaus on ilmeisimmin riittämätön tavaran kuljettamiseen määränpäähän vahingoittumattomana, ottaen huomioon fysiikan lait ja tie- ja ilmasto-olosuhteet. Mikäli tavarat vahingoittuvat kuljetuksen aikana riittämättömän pakkaamisen vuoksi, tahtovat tavaran lähettäjät tai vastaanottajat usein väittää, että kuljettajan tulisi tavarat vastaanottaessaan arvioida pakkauksen sopivuus kuljetukseen. Tällainen väite on perusteeton, koska artiklan 8.1 alakohdan b mukaan kuljettajan tulee ainoastaan tarkastaa pakkauksen ulkoinen kunto eikä arvioida pakkauksen sopivuutta. Mikäli pakkaus tai tavarat ovat kuljetettaviksi vastaanotettaessa vioittuneet, kuljettaja tekee merkinnän rahtikirjaan merkiten myös vaurion olemuksen. Kuljettajan aiheuttamassa liikenneonnettomuudessa vahingoittuneesta tavarasta vastaa kuljettaja. Mutta mikäli tavara vahingoittui esimerkiksi sellaisen liikenneonnettomuuden seurauksena, jossa on todettu syylliseksi onnettomuuteen osallistunut toinen osapuoli, vahingon aiheuttanut syyllinen on tiedossa ja kuljettaja vapautuu vastuusta tavaran omistajan suhteen. (CMR art. 17.2) Mikäli kuljettaja on vahingoittanut tavaraa tahallisesti, hänen vastuunsa rajamäärät eivät ole CMR-yleissopimuksen mukaan rajoitetut. (CMR art.29.1)

Takaisin alkuun >>

MILLOIN KULJETTAJA VAPAUTUU VASTUUSTA KORVATA VAHINGOITTUNEET TAVARAT?

Kuljettaja vapautuu vastuusta (CMR art. 17.2), kun tavaroiden katoaminen, vaurioituminen tai perille toimituksen viivästyminen johtui vaatimuksen esittäjän omasta väärästä toiminnasta tai huolimattomuudesta; vaatimuksen esittäjän itse antamien ohjeiden seurauksena, joiden aiheuttajana ei ollut kuljettajan väärä toiminta tai huolimattomuus; tavaralle ominaisesta virheestä; seikoista, joista kuljettaja ei voinut pidättyä ja joiden seurauksia se ei kyennyt välttämään. Sen, että näin oli, tulee kuljettajan todistaa. Siksi kuljettaja vapautuu art. 17.2 perusteella vastuusta, kun tavaran vahingoittaminen, tuhoutuminen tai perille toimittamisen viivästyminen johtui liikenneonnettomuudesta, jonka kuljettajalle aiheutti toinen henkilö. Lähdetään siitä, että kyseisessä tilanteessa kohtuullisen varovaisen autonkuljettajan ei ollut mahdollista välttää liikenneonnettomuutta ja vahinkoa. Tällaisessa tapauksessa tavaran omistajan tulee toimittaa vaatimus vahingon aiheuttajalle tai tämän vakuutuksen antajalle.

Kuljettaja vapautuu vastuusta, jos tavaran katoaminen tai vaurioituminen on erityisen riskin seuraus, joka liittyy erottamattomasti yhteen tai useampaan seuraavista seikoista: … b) jos tavaravahinko johtui pakkaamisen puutteellisuudesta (pakkauksen puuttuminen tai virheet tapauksissa, joissa ilman pakkausta tai vaatimusten mukaista pakkausta kuljetettavat tavarat voivat luonnollisten ominaisuuksiensa vuoksi pilaantua tai vahingoittua); tai c) lähettäjän suorittamasta tavaroiden lastaamisesta, asentamisesta, kiinnittämisestä tai purkamisesta (CMR 17.4.b,c) Mikäli tavaravahingon syynä on vaatimuksen esittäjän ohjeiden noudattaminen, kuljettajan ei tarvitse todistaa niiden virheellisyyttä. Riittää, että kuljettaja todistaa, että vahinko johtui esitettyjen ohjeiden noudattamisesta.

Kuljettaja vapautuu vastuusta myös silloin, kun vahinko liittyy johonkin tyyppiin tavaran luonnollisia ominaisuuksia, joiden seurauksena ne voivat kokonaan tai osittain kadota tai vahingoittua, varsinkin särkymisen, ruostumisen, mätänemisen, kokoon kuivumisen, vuotamisen, normaalin häviämisen tai loisten vaikutuksesta (CMR 17.4.d) CMR artikla 18.2 säätää: Jos kuljettaja todistaa, että kehittyneissä olosuhteissa tavaran katoaminen tai vahingoittuminen saattoi olla art. 17.4 mainitun yhden tai useamman erityisen riskin seuraus, lähdetään siitä, että ne tapahtuivat sen seurauksena. Vahingonkorvausvaatimuksen esittäjällä on velvollisuus todistaa, että vahingoittaminen tai katoaminen ei ole täysin tai osittain minkään tällaisen riskin seuraus.

Tästä ilmenee, että mikäli tavaran lähettäjä lastasi ja kiinnitti tavarat itsenäisesti tai se tehtiin hänen suoranaisten ohjeidensa mukaan, lähdetään siitä, että mikäli kuorma hajoaa, syyllinen on lähettäjä, ei kuljettaja. Samoin on vaikea syyttää kuljettajaa särkyneestä tavarasta silloin, kun tavaran pakkaus on terve tai päinvastoin – ilmiselvästi hajonnut. Voi päätellä, että sellainen pakkaus ei ole tavaran kuljettamiseen riittävä. Tavaroiden kiinnittämisen tavoitteena on suojata tavaroita vahingoittumisilta, joita voi sattua niiden kuljettamisen aikana luonnollisen tärinän tai ravistamisen seurauksena. Kuorman kiinnityksen tulee olla riittävä mahdollistaakseen autonkuljettajan tarvittaessa jarruttaa ilman, että tavarat liikkuisivat ajoneuvossa. Nyrkkisääntö voisi olla tällainen: kun tavaran kiinnittää kuljettaja, niin kuljettaja vastaa sen laadukkuudesta; kun kiinnittää lähettäjä, niin tällä on myös vastuu siitä, että tavara pysyy koossa.

Takaisin alkuun >>

MITEN SUURELTA OSIN KULJETTAJA VASTAA VAHINGOITTUNEESTA TAI KADONNEESTA TAVARASTA?

Kaikki kansainväliset maantiekuljetukset kuuluvat CMR-yleissopimuksen piiriin ja kuljetuksen tilaajan ja tavaran kuljettajan keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, samoin kuin vastuun rajat on tässä sopimuksessa määritetty. Tärkeintä onkin tietää, että kuljettajan vastuu on rajoitettu rahassa pakkauksessa olevan tavaran painoa kohti ja on 8,33 SDR bruttokiloa kohti eli suunnilleen 8,33×1,25*=10,40 euroa (*marraskuun 2015 tilanteessa. Kurssi on vaihteleva) jokaiselta vahingoittuneen tavaran kilogrammalta. Yksinkertaistetusti se tarkoittaa sitä, että kuljettajalla ei ole mitään velvollisuutta korvata vahingoittuneen tai tuhoutuneen tavaran koko hintaa siinä tapauksessa, että kyseinen tavara oli tätä ylärajaa kalliimpi, ja asiakkaalla ei ole oikeudellista perustetta sitä kuljettajalta myöskään vaatia. (CMR art. 23.3) Suhteellisen kevyiden ja arvokkaiden tavaroiden vahingoittumisen yhteydessä tavaran omistajalla ei ole mahdollisuutta saada kuljettajalta 100 % korvausta kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista. AS Arco Transport suosittelee: mahdollisten vahinkojen välttämiseksi vakuuttakaa tilattava tavara aina tavaravakuutuksella, joka ei ole mahdolliset vahingot huomioon ottaen pääsääntöisesti suinkaan kallis.

Takaisin alkuun >>

VASTAAKO KULJETTAJA TAVARAN PERILLE TOIMITTAMISEN MYÖHÄSTYMISESTÄ JA JOS VASTAA, NIIN MITEN?

Tavaroiden perille toimitus on myöhästynyt silloin, kun sovittu määräaika ylitetään tai kun ylitetään aika, jonka pitäisi olla oletettavasti riittävä tällaisen kuljetuksen suorittamiseen. (CMR art.19). Perille toimittamisen myöhästyessä kuljettajan vastuuta rajoittaa artikla 23.5., jonka mukaan vaatimuksen esittäjällä ei ole oikeutta saada myöhästymisestä korvausta suuremmassa laajuudessa kuin kuljettajalle maksettava kuljetusmaksu. Joka tapauksessa tulee vaatimus esittää 21 päivän kuluessa ja aina tulee kyetä todistamaan itselle myöhästymisellä aiheutetun vahingon määrä.

Takaisin alkuun >>

MILLOIN TAVARAN VOI TULKITA KULJETUKSEN YHTEYDESSÄ KOKONAAN KADONNEEKSI?

Tavara katsotaan joka tapauksessa kadonneeksi silloin, kun se ei ole saapunut kohteeseen 30 päivän kuluessa sovitun toimitusajan umpeutumisesta tai 60 päivän kuluessa tavaroiden kuljetettaviksi vastaanottamispäivästä lukien (CMR art.20.1)

Takaisin alkuun >>

TULEEKO KULJETTAJAN OSTAA VAHINGOITTUNUT TAVARA ASIAKKAALTA?

Asiakkaalle korvataan todellinen eli reaalinen vahinko tavaran tuhoutumisesta tavaran rahtikirjojen perusteella ja tavaran saajan/tilaajan tulee todistaa vahingon määrä, ei kuljettajan. Tavaroiden osittaisen katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä kuljettajan vastuun yläraja lasketaan artiklan 23.3 mukaan suhteessa. Kuljettaja vastaa kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista samassa suhteessa, kuin mikä on vahingoittuneen tavaran osan bruttopainon suhde tavaran koko bruttopainoon nähden. Todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että vahingon yhteydessä korvataan kustannus, joka aiheutuu esimerkiksi vahingoittuneen osan tai materiaalin korvaamisesta uudella, josta on vähennetty vahingoittuneiden materiaalien mahdollinen jäännösarvo, laskien 10,40 euroa kilogrammalta. On väärin luulla, että kuljettaja on pakotettu ostamaan asiakkaalta itselleen kuljetuksessa vahingoittuneen tavaran joka tapauksessa. Yleensä ei ole.

Takaisin alkuun >>

ONKO VAHINKOSUMMA VEROTETTAVA?

Kun kuljettaja on velvollinen CMR-yleissopimuksen perusteella korvaamaan asiakkaalle vahingoittunut tavara, se korvaa sen arvon vähenemisen. Kyseessä ei ole kauppasopimus verolain tarkoittamassa mielessä ja korvattavaan arvoon ei tule lisätä arvonlisäveroa. Todellakin: tuskinpa kuljetusliike asianomaisena osapuolena ostaisi esimerkiksi puolta kuormaa sirpaleiksi särkynyttä viiniä tai täysin käyttökelvotonta vaatekaappia laskun perusteella ja kirjaisi sitä sitten kirjanpitoonsa… Koska tavaran tuhoutuessa arvoa ei lisätä, ei esitettyä valitusta merkitä myynniksi ja liikevaihtoa ei luonnollisestikaan synny. Saatu korvaus on muu liiketoimintatulo, kuten esimerkiksi vakuutuskorvauskin. Koska arvonlisävero on olemukseltaan kohonneen arvon vero ja tavaran omistajan kirjanpitolaskennassa näkyy sen asiakkailta myynnistä saadun ja sen ostoista maksetun arvonlisäveron ero, joka kerran kuukaudessa ilmoitetaan ja maksetaan valtiolle, ei asiakkaalle synny tavaroiden poistosta mitään lisäkustannusta. Asiakkaan verorasitus on 0,- EUR. AS Arco Transport korvaa kuljetuksen aikana aiheutuneen vahingon asiakkaalle perustellun valituksen perusteella.

*Julkaisua on käytetty apuna selitysten laadinnassa “Mahl, Renee. CMR Konventsioon. Kommentaarid. Ilo Print 1999.275lk.”

Jätä tunteet taka-alalle ja ilmoita kuljettajalle ulkoisesti vahingoittuneesta tavarasta välittömästi esittämällä tälle vahinkoilmoitus (ei tarvitse olla todettuna tarkkoja määriä), laadi paikan päällä pöytäkirja ja merkitse tulos myös rahtikirjaan. Pöytäkirjan tulisi olla kaksipuolinen tai sitten riippumattoman asiantuntijaselvityksen tulos. Vaatimus kuljettajaa vastaan tavaran piilevistä virheistä tulee esittää kirjallisena viimeistään 7 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottopäivästä lukien (CMR art. 30.1). Laadi pöytäkirjan perusteella kuljettajalle valitus. Yleensä vasta vahinkoselvityksen (pöytäkirja) jälkeen asiakas voi esittää kuljettajaa vastaan vahingonkorvausvaatimuksen, jossa tulee olla merkittynä tai liitettynä: kuljettajan vastuun aiheutumisen perusteet (kuljetustilaus), tavaran rahtikirjat, asiantuntijaselvitys, kuljettajan maksettavaksi kuuluvan korvauksen laskelma.

Mitä tapahtuu silloin, kun minun tulee kuljettaa vähemmän tavaraa kuin täysperävaunullinen?

Tässä tulevat mukaan huolitsijat eli kuljetusjärjestelijät, joilla on tiedot tietyllä alueella kuljetusta odottavista tavaroista, jotka lastataan samaan rekkaan.

Mitä tapahtuu silloin, jos lastausmahdollisuutta suoraan rekkaan ei ole?

Jos suurella rekalla ei pääse lastauspaikalle tai asianmukaista nosturia ei ole, käytetään tavallisesti takalaitanostimella varustettua paketti- tai kuorma-autoa, jolla tavara toimitetaan terminaaliin perävaunuun uudelleen lastattavaksi.

Miksi vienti- ja tuontihinnat ovat erilaiset?

Viron kauppavaihto muiden valtioiden kanssa ei ole lähes koskaan tasapainossa. Joihinkin maihin viemme enemmän kuin sieltä ostamme, toisen osalta on taas päinvastoin. Kuljetusliike laskee kilometrihinnan ajoreitin mukaan.

Miksi rekka ei voi ajaa 24/7?

Rekan kuljettaja vastaa siitä, että tavara siirtyy pisteestä pisteeseen B yhtenä kappaleena. Samaan aikaan hänellä on raskaan ajoneuvon kuljettajana liikenteessä suuri vastuu, joka vaatii suurempaa huomiokykyä. Siksi on tärkeää, että hän on levännyt.

Kuljetuspakkauksen tarkoituksena on tuotteiden säilyttäminen ehjinä ja muuttumattomina sekä määrän että laadun osalta ja vahingoittumattomina koko kuljetusketjun ajan. Tavaroiden pakkaaminen harkitusti kuljetuksen ja varastoinnin erityispiirteet huomioon ottaen helpottaa tavaran käsittelyä ja varastoimista.

Lähetyksen jokaisen pakkausyksikön tulee olla lähettäjän toimesta pakattuna kuljetusystävälliseen asentoon niin, että se mahdollistaa lähetyksen kiinnittämisen tavaratilassa ja takaa tavaran säilymisen kuljetuksessa. Mikäli tavarat ovat lavoilla (EUR, FIN, muu), niiden tulee olla muovikalvoissa; laatikoissa olevan tavaran osalta tulee laatikoiden olla ehjiä, riittävän lujia ja teipattuja; muussa muodossa lähetettävän tavaran osalta tulee pakkausyksiköiden pakkauksen olla joka tapauksessa ehjä ja mahdollistaa tavaran lastaus. Kaikissa tapauksissa tulee jokaisen pakkausyksikön olla erikseen merkitty. Tavaran asianmukainen merkitseminen vaikuttaa oleellisesti lähetyksen liikkumisnopeuteen, varsinkin välivarastoissa. Lisäksi se välttää tavaran mahdollista vahingoittumista ja katoamista.

Lähetyksen jokaisen pakkausyksikön tulee olla lähettäjän merkitsemä. Kuljetuspakkauksessa tulee olla seuraavat tiedot: lähettäjä ja lähettäjän osoite, saaja ja saajan osoite, erikoiskäsittelyä vaativien tavaroiden osalta kansainvälisesti hyväksytyt varoitusmerkit ja sanoin ilmaistu varoitus, pakkausyksikön paino, numero (esim. jos sinulla on 20 laatikkoa, niin 1/20, 2/20 jne. aina 20/20 asti) sekä mitat. Ihanteellisessa tapauksessa kaikki tiedot on merkitty pakkaukseen suurella tekstillä, ymmärrettävästi, vedenkestävästi ja painokirjaimin. Merkintä on sekä pakkauksen sivulla että päällä. Erikoiskäsittelyä vaativien lähetysten osalta tulee varoitusten olla sekä pakkauksessa että rahtikirjassa.

Miksi käytää maantiekuljetuksen polttoainelisä eli BAF ?

Maantiekuljetuksen polttoainelisä eli BAF (Bunker Adjustment Fee) käyttö mahdollistaa operatiivisesti reagoinnin polttoainemarkkinan hintamuutoksiin.  Marraskuusta 2021 lähtien olemme sitoneet polttoainehinnan muutokset palvelun hintaan ja polttoainelisä näkyy kuljetuslaskun erittely-osiossa.

2024

Maaliskuu- 12,01%

Huhtikuu- 11,66%

Toukokuu- 11,8%

Kesäkuu- 10,05%

Heinäkuu- 9,3%

Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, ota meihin rohkeasti yhteyttä tai sähköpostitse osoitteella sales@arcotransport.ee.

Lue lisäksi

Hyödyllistä
Hyödyllistä